VALMAR – Sweety Quick – Máy thanh trùng kem (phím nhấn)